Skip to main content

Algemene voorwaarden

I. Toepassingsgebied

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden (AV) gelden voor alle huidige en toekomstige zakelijke betrekkingen en overeenkomsten tussen hotel “Haus vom Guten Hirten” (hierna het “Hotel”) en natuurlijke en/of rechtspersonen. Het voorwerp van deze overeenkomsten zijn het verhuren van ruimtes om te overnachten, om te vergaderen en/of om evenementen te organiseren alsook alle daarmee samenhangende bijkomende diensten.
 2. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende AV worden, ook al zijn wij hiervan op de hoogte, geen onderdeel van de overeenkomst, behalve wanneer het Hotel hier uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt.

II. Overeenkomsten afsluiten

 1. Met uw boekingsaanvraag biedt u ons de mogelijkheid om hierover een bindende overeenkomst af te sluiten. De overeenkomst komt tot stand met het terugsturen van een bevestiging en het erkennen van de Algemene Voorwaarden van het Hotel; bij boekingen op korte termijn ook met een mondelinge of telefonische bevestiging van het Hotel.
 2. U dient het Hotel onmiddellijk te informeren over elke wijziging van het aantal deelnemers of van de geboekte kamers. Hierbij gelden de bepalingen van punt VII.
 3. Organisatoren moeten uiterlijk 2 werkdagen voor vertrek de deelnemerslijst overmaken aan het Hotel.

III. Diensten

 1. Het Hotel is verplicht de aan de klant beloofde en door hem/haar bestelde diensten te leveren.
 2. De klant/organisator verbindt zich ertoe de door het Hotel beloofde en uitgevoerde diensten te betalen. Bij extra diensten gelden de prijzen op de respectieve prijslijst, zo niet, een passende vergoeding.
 3. Indien het Hotel in opdracht van de klant/organisator diensten of goederen aankoopt bij derden, dan handelt het in naam van en voor rekening van de klant/organisator.
 4. In principe kan de organisator en/of gast geen aanspraak maken op een bepaalde ruimte/kamer in Hotel “Haus vom Guten Hirten”. Het Hotel behoudt zich het recht voor de ruimtes ter beschikking te stellen op basis van hun beschikbaarheid. Iets anders geldt alleen wanneer dit uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 5. Een verplaatsing en/of verlenging van de overeengekomen aankomst- of vertrekdatum van een evenement dient door het Hotel te worden goedgekeurd. De extra kosten die hierdoor ontstaan worden gefactureerd aan de organisator, behalve indien de schuld ligt bij het Hotel.
 6. Indien na het afsluiten van de overeenkomst blijkt dat het evenement de veiligheid, de bedrijfsvoering en/of het imago van het Hotel in gevaar zou brengen, dan kan het Hotel zich terugtrekken uit de Overeenkomst. Dit geldt in het bijzonder wanneer de gast bij het afsluiten van de overeenkomst onvoldoende gegevens verstrekt over het evenement. Het Hotel heeft ook het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen wanneer – overmacht of een andere, niet door het hotel veroorzaakte reden de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken – de ruimtes door de organisator zonder toestemming van het Hotel aan derden worden overgelaten.
 7. De organisator moet het Hotel tijdig informeren indien hij de overeenkomst wil opzeggen of beëindigen. In deze toegestane gevallen van beëindiging van de overeenkomst heeft de organisator geen recht op een schadevergoeding; de rechten van het Hotel op een schadevergoeding en een vergoeding van de gemaakte kosten blijven wel bestaan.

IV. Aansprakelijkheid

 1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor opzettelijke nalatigheid, behalve indien er sprake is van een inbreuk op de contractuele plichten, schade als gevolg van schade aan leven, lichaam en gezondheid of schade met betrekking tot garanties of claims in het kader van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid. Hetzelfde geldt voor inbreuken op verplichtingen van onze medewerkers.
 2. De klant/organisator is als een goed huisvader verantwoordelijk voor de technische inrichtingen, installaties en ruimtes van het Hotel, en moet deze in goede staat teruggeven.
 3. Is de opdrachtgever niet tegelijkertijd de organisator of schakelt de organisator een commerciële bemiddelaar in, dan is deze hoofdelijk aansprakelijk tegenover het Hotel.
 4. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies van of schade van meegebrachte voorwerpen of expositiestukken.

V. Prijzen en betalingsmodaliteiten

 1. De prijzen van de op de datum van het evenement geldige prijslijst zijn geldig.
 2. De prestaties van het Hotel zijn betaalbaar in cash, met een bankkaart met code, met een kredietkaart (Visa/Master) of met een overschrijving na ontvangst van de factuur. Facturen zonder vervaldatum zijn zonder korting betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 3. Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke btw. Het op het tijdstip van de uitvoering van de diensten gelden btw-tarief is geldig.
 4. Bij betalingsachterstand heeft het Hotel het recht de respectieve geldende achterstandsrente ten bedrage van 8 % boven de basisrente of bij afspraken waarbij de eindgebruiker betrokken is ten bedrage van 5 % boven de basisrente te factureren. Het Hotel behoudt zich het recht voor een hogere schadeclaim in te dienen. Verder heeft het Hotel het recht voor elke aanmaning bijkomende kosten aan te rekenen.
 5. De kostenverdeling per leeftijd is de volgende: Volwassenen (vanaf 18 jaar); jongeren (vanaf 16–18 jaar); tieners en kinderen (3–16 jaar); kleine kinderen (0–3 jaar)

VI. Ruimtes, aankomst en vertrek

 1. De kamers zijn bij aankomst in principe vanaf 14 uur toegankelijk. Op de dag van vertrek dienen de kamer vrij te zijn om 10 uur.
 2. De kamers en groepsruimtes dienen in perfecte staat te worden achtergelaten. Schade moet onmiddellijk worden gemeld aan het onthaal.
 3. Bij overlappende boekingen heeft het Hotel het recht de gast voor de geboekte prijs een gelijkwaardige overnachting buiten het Hotel aan te bieden.

VII. Annulatiekosten

 1. Een boeking dient schriftelijk geannuleerd te worden.
 2. Bij niet opdagen of annulering van een boeking voor overnachting(en) en/of vergadering(en) worden in principe de volgende annulatiekosten aangerekend:
  (andere, afwijkende afspraken, worden schriftelijk vastgelegd bij het opstellen van de offerte en/of de reserveringsbevestiging)
  • tot 30 dagen voor aankomst: gratis
  • van 30 dagen tot 1 dag voor aankomst (annulering tot 17:59 uur): 60% van de overnachtingskosten
  • vanaf 1 dag voor aankomst (annulering vanaf 18 uur): 80% van de overnachtingskosten
  • op de dag van aankomst zelf of bij niet opdagen: 100% van de overnachtingskosten
 3. BBij boekingen via een onlineportaal, behalve boekingen via de eigen homepage (www.hotel-guter-hirte.de), gelden de respectieve annuleringstarieven van het gebruikte onlineportaal.
 4. Bij annulatie van een vergadering worden de volgende annulatiekosten aangerekend: 
  • binnen 14 dagen voor aanvang: 50% van de bevestigde prijs van het arrangement per bestelde deelnemer
  • binnen 48 dagen voor aanvang: 100% van de bevestigde prijs van het arrangement per bestelde deelnemer
 5. Verkleint de omvang van een groep, die op grond van het deelnemersaantal een volumekorting heeft gekregen, dan wordt het verschil van de verminderde prijs en de standaardprijs zonder volumekorting verrekend met de overnachting en catering. Dit geldt onafhankelijk van het tijdstip van annulatie.
 6. Het is raadzaam om een annulatieverzekering af te sluiten.

VIII. Catering

 1. Het is verboden om zelf eten en drinken mee te brengen. Bij het niet respecteren van dit verbod behouden wij ons het recht voor per persoon kurkrecht aan te rekenen.

IX. Huisdieren, roken enz.

 • Het is verboden om huisdieren mee te brengen. Uitzonderingen hierop zijn geleidehonden voor blinde of slechtziende hotelgasten.
 • In het hele Hotel geldt een absoluut rookverbod. De organisator is aansprakelijk voor deelnemers, bezoekers, werknemers, medewerkers, en medecontractanten. Bij het niet respecteren van dit verbod wordt aan de organisator een bedrag van € 50 plus extra kosten voor reiniging en evt. annulatiekosten voor reizen van gasten achteraf aangerekend. Het staat de klant te allen tijde vrij om te bewijzen dat de schade minder dan € 50 bedraagt.

X. Technische inrichtingen, seminarietechnologie en decoratie

 1. Technische inrichtingen en seminarietechnologie worden met aparte afspraken en tegen betaling ter beschikking gesteld.
 2. Storingen aan ter beschikking gestelde seminarietechnologie, technische of overige inrichtingen worden, indien mogelijk, onmiddellijk hersteld. Een inhouding of vermindering van de betaling wordt hierdoor niet gerechtvaardigd.
 3. Het is verboden hard- en software te installeren op de technische inrichtingen van het Hotel.
 4. Het aanbrengen van decoratiemateriaal of andere voorwerpen vereist de toestemming van het Hotel. Aangebracht decoratiemateriaal in de overige betekenis moeten voldoen aan de brandweervereisten. De gast is aansprakelijk voor schade aan de inrichting of inventaris bij het opbouwen en afbreken of tijdens het evenement.

XI. De omschrijving van het Hotel en het logo van Hotel “Haus vom Guten Hirten”

 1. Reclamemaatregelen die met gebruik van de benaming, de beschrijving of het logo van ons bedrijf moeten worden uitgevoerd, vereisen onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 2. Ook andere toepassingen met logo en beeldmateriaal van het Hotel vereisen de voorafgaande schriftelijke toestemming.

XII. Gegevensbescherming

 1. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens wanneer en in de omvang dat u ze aan ons ter beschikking stelt.
 2. Doorgifte van de gegevens aan derden gebeurt alleen zonder uw toestemming wanneer wij hiertoe bij wet verplicht zijn.

XIII. Slotbepalingen

 1. Indien individuele bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig of gedeeltelijk ongeldig of nietig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De volledig of gedeeltelijk ongeldige bepaling moet dan worden vervangen door een regeling die de bedoeling van de partijen op economisch vlak zo dicht mogelijk benadert.
 2. Verder gelden de wettelijke bepalingen.Verder gelden de wettelijke bepalingen.
 3. Bevoegde rechtbank en plaats van uitvoering zijn Münster. Deze voorwaarden vallen onder het Duitse recht.

Hotel Haus vom Guten Hirten
Mauritz-Lindenweg 61
48145 Münster – Duitsland
Telefon +49 251 3787-0
Telefax +49 251 3787-460
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Integratiebedrijf-hotel “Haus vom Guten Hirten” wordt mede gefinancierd door de stichting Wohlfahrtspflege, de deelstaat Noordrijn-Westfalen (MAGS), LWL en Aktion Mensch.